April 2015

De Laurens Academie, de lerende organisatie: Samen leren, op weg naar excellente zorg bij Laurens

Een van onze gelieerde adviseurs van BVS advies, Lucienne Samuels, is onlangs gedurende een langere periode als interim manager Opleidingen bij Laurens aan het werk geweest. Ze heeft daar de afdeling gereorganiseerd en is aan de slag gegaan om een Laurens Academie neer te zetten.

Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken en heeft onlangs een nieuwe koers richting 2020 uitgezet vanuit het centrale thema ‘samen vernieuwen’.De kern van de koers is samen zorgen voor een excellente beleving bij klanten en als basis daarvoor geldt de relatie tussen de klant, de zorgprofessional(s) en naasten van de klant. Een van de kernwaarden is vakbekwaamheid: ‘wij zijn een organisatie van vakkundige en gepassioneerde medewerkers’. Laurens wil komen tot een lerende organisatie waarbij leren veelal plaatsvindt tijdens het werk en veel gebruik gemaakt wordt van best practices en kennis delen.

De wens ontstond om te komen tot een Laurens Academie. ‘Die doet haar werk midden in en samen met de zorg en dienstverlening naar onze klanten. De ontwikkeling van onze organisatie en van leerprocessen wordt mede mogelijk gemaakt door de Laurens Academie, partner in leren en ontwikkelen’.

Wat is een Academie? BVS advies heeft met Laurens gekeken naar een academie vanuit de ervaringen die in het gedachtegoed van Huisacademies ontstaan zijn. Een Huisacademie creëert een leeromgeving die leidinggevenden, medewerkers, teams en afdelingen continu stimuleert en ondersteunt bij hun levenslange leerproces. In zijn verschijning is de academie een organisatie in een organisatie, een netwerk met diverse verbindingen. Deze kan in geval van Laurens worden vormgegeven vanuit een afdeling P&O/Opleidingen met Leerhuizen, Vakgroepen en diverse ‘mee-makers’ vanuit de organisatie (zoals zorgmedewerkers met specialistische expertise). De term ‘huis’ wordt vaak veranderd in de naam van de organisatie. Voor het gemak noemen we onze huisacademie hierna de Laurens Academie.

Het perspectief van de Laurens Academie

Een van de uitgangspunten van het Academie-denken is dat een Academie gezamenlijk tot stand komt en dat input van diverse stakeholders en betrokkenen van belang is. Vanuit verkennende gesprekken binnen Laurens kwamen we tot het volgende perspectief:

De Laurens Academie bouwt mee aan de missie en visie van de organisatie, door vorm te geven aan gewenste ontwikkelingen. Door medewerkers in de organisatie met elkaar te verbinden en medewerkers te stimuleren van elkaar te leren. Door als professionele ontwikkelpartner naar de organisatie over haar resultaten te communiceren. Door de transitie te ondersteunen met programma's en door programma's uit de transitie te borgen in de Academie. De Laurens Academie als opleidingsafdeling, als trainingsinstituut, als partner in beleidsontwikkeling en -communicatie én als ondersteuner in het realiseren van de bedrijfsstrategie van Laurens. Dat is ons perspectief om voor ogen te houden.

Kwartiermaakplan

Op basis hiervan is besloten verder te gaan met de Laurens Academie en heeft Lucienne Samuels van BVS advies dit verder begeleid. Er zijn diverse gesprekken, brainstorm- en interviewsessies binnen Laurens gevoerd met Domeindirecteuren, Leerhuizen, Platforms, Vakgroepen en ondersteunende diensten. Naast een verkenning van de inhoudelijke behoefte m.b.t. een Laurens Academie werd in de ophaalronde ook verkend hoe de Laurens Academie effectief zou kunnen werken en hoe deze organisatorisch zou kunnen worden vormgegeven. Het plan is verder uitgewerkt in:
  1. De basis van de Laurens Academie: Missie, Visie, Strategie en Doelen
  2. Op weg naar: wat zijn bouwstenen richting een academie, in zijn onderlinge afhankelijkheid?
  3. Activiteiten: wat gaan we als eerste doen om de bouwstenen te realiseren?
  4. Bedienen van Laurens: wat zijn leeractiviteiten waarmee we Laurens al bedienen in 2015-2016?
  5. Welke principes hanteren we voor kwaliteit?
Bij het bouwen van de Laurens Academie wordt tegelijkertijd gewerkt aan de verschillende ontwikkelpaden van de academie waarbij de volgende vragen van belang zijn.
  • Op de Kaart: Werken aan draagvlak en bekendheid binnen de organisatie. In hoeverre wordt de Academie gezien en gebruikt als sparringpartner van beleidsmakers, ontwikkelingspartner van de houders van opleidingsbudgetten? In hoeverre voelen de medewerkers van de organisatie zich mee-makers?
  • Op de Plank: Bouwen van een curriculum. Wat zit er in het assortiment van de Academie? Basale scholingsproducten voor een bepaalde groep medewerkers? Of richting een integraal aanbod van met elkaar verbonden leerlijnen voor de gehele organisatie?
  • Op de Rit: Aandacht voor professionele processen en systemen, de kwaliteit van dienstverlening. Hoe (professioneel) is de Academie georganiseerd? Is plan-do -check-evaluatie normaal gedrag? Wordt er gebruik gemaakt van innovatieve hulpmiddelen in het advies en leveringsproces?
  • Op de Teller: Voortgangsbewaking en rapportages over de resultaten van de Academie. Worden alle opleidingswensen daadwerkelijk gerealiseerd? Zijn de leereffecten merkbaar voor de deelnemers, de teams en hun leidinggevenden, onze klanten? Kan de Academie succesvol rapporteren op basis van een complete balanced score card? Kan de Academie haar rendement aantonen?

Wat draagt nu al bij aan de richting van de Laurens Academie?

Binnen Laurens zijn er al vele initiatieven die een goede basis vormen om de Laurens Academie in co-creatie met de diverse professionals en platforms verder te ontwikkelen. We zien dat op diverse plekken in de organisatie goede opleidingen en leeractiviteiten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld opleidingen ontwikkeld vanuit de leerhuizen. Ook wordt gebruik gemaakt van innovatieve leermiddelen zoals e-learning producten ten aanzien van voorbehouden en risicovolle handelingen. In de verdere ontwikkeling van de Laurens Academie wordt gebruik gemaakt van deze reeds werkende mechanismen in de organisatie.