Een generiek functiehuis: inrichtingsaspecten en aandachtspunten: een korte schets

BVS advies heeft ruime ervaring met het inrichten van generieke functiehuizen bij diverse type organisaties. BVS advies gaat daarbij uit van een aantal uitgangspunten voor de inrichting van een functiehuis en van het vooraf door de organisatie maken van goede afwegingen ten aanzien van en rekening houdend met een aantal andere voor de inrichting en het gebruik van belang zijnde aandachtspunten.

Bij de inrichting van een generiek functiehuis hanteert BVS advies de volgende uitgangspunten:

 • bij de samenstelling van het functiehuis wordt uitgegaan van wat organiek gezien nodig is, met name ook toekomstgericht en gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen en -processen;
 • bij het functiehuis wordt uitgegaan van een zo breed mogelijke toepasbaarheid;
 • binnen het functiehuis dient sprake te zijn van functiedifferentiatie naar taken/resultaten en niveaus;
 • het functiehuis moet inzichtelijk zijn en hanteerbaar door management en medewerkers;
 • het functiehuis dient in voldoende mate te zijn toegesneden op de (kern)taken van de organisatie en de ontwikkelingen daarin;
 • het functiehuis dient bij de opzet niet gekoppeld te worden aan de organisatorische inrichting, waardoor deze na reorganisaties/structuurwijzigingen nog hanteerbaar is.
Voordat tot vastlegging wordt overgegaan worden in samenspel met de organisatie nog enkele van belang zijnde punten bepaald, zoals onder meer:
 • de wijze van vastlegging;
 • de keuze voor het inrichtingsprincipe;
 • het beoogde gebruik van het functiehuis (o.a. koppeling aan andere HRM-instrumenten);
 • het abstractieniveau van de vastlegging.
Bij de opzet en het gebruik van het functiehuis dient verder nog rekening te worden gehouden met de volgende aandachtspunten:
 • het verkrijgen van draagvlak en committment binnen de organisatie (vereist participatie en heldere communicatie);
 • hoe om te gaan met uitzonderingen, bijzondere functies en tijdelijke aspecten;
 • voor toepassing in de HRM cyclus zijn vaak aanvullende instrumenten of is nadere uitwerking nodig;
 • de oplossing van ongewenste effecten voor de plaatsing.
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inrichting en het gebruik van een generiek functiehuis en wat BVS advies op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.